این مجموعه 22 عدد از یک دوره 30 جلسه ای تفسیر در ماه رمضان میباشد

که مربوط به جلسه اول تا پنجم این دوره میباشد.

هر یک از این فایل ها به همراه عناوین خلاصه آن در مطالب مستقل و جدا از هم موجود میباشد . 
شب اول:
شب دوم:
شب سوم: 

جلسه چهارم

دریافتجلسه 9 و 12 آماده نمی باشد.